PMI FSWE4016-3.5 pmi滚珠丝杠的摩擦系数 产品参数

PMI FSWE4016-3.5 pmi滚珠丝杠的摩擦系数

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
40
导程
16
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
7.144
精度等级
螺母直径
87
法兰直径
128
螺母长度
108
螺母安装 PCD
106
额定动负载 CaN
4870
额定静负载 C0aN
11930
有效圈数
3.5x1
法兰盘宽度
98
法兰安装孔通孔直径
11
法兰安装孔沉孔直径
17.5
法兰安装孔沉孔深度
11
轴向刚度 KNm
84
PMI FSWE4016-3.5 pmi滚珠丝杠的摩擦系数此型号部分数据来源于PMI FSIC4005-6 pmi丝杆东莞